EDULANDIA

BAW SIĘ I UCZ

Regulamin zajęć „EDULANDIA”

 

  1. Organizatorem zajęć jest „EDULANDIA”  MAGDALENA BAŃSKA z siedzibą ul. Podwarpie 23, 42 - 510 Wojkowice Kościelne

 2. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po opłaceniu kwoty za dany miesiąc.
 3. Kwota do zapłaty jest ustalana na podstawie ilości zajęć w danym miesiącu i nie podlega zmianie.
 4. W przypadku zalegania z płatnością za zajęcia osoba zostaje skreślona z listy uczestników. Ewentualne skreślenie z listy uczestników następuje po 20 danego miesiąca.
 5. Płatność za zajęcia dokonywana jest z góry do 10-go dnia każdego miesiąca: Numer konta w banku ING: ........................................... EDULANDIA ul. Podwarpie 23,
  42-510 Wojkowice Kościelne
 6. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie.
 7. Nieodrobione godziny przepadają.
 8. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęć.
 9. Prawny opiekun dziecka odpowiada za ewentualne szkody spowodowane przez dziecko podczas zajęć.
 10. Uczestnicy pełnoletni odpowiadają karnie za ewentualne szkody spowodowane podczas zajęć.
 11. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do słuchania poleceń prowadzącego zajęcia.
 12. Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą brać aktywnego udziału w zajęciach oraz przebywać na sali wykładowej.
 13. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Rzeczy wartościowe można pozostawić u prowadzącego zajęcia.
 15. Rodzice bądź opiekunowie deklarują, że dzieci  nie posiadają żadnych przeciwskazań do uczestniczenia w zajęciach.
 16. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników na zajęcia.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 18. Ewentualne pytania proszę kierować do Organizatora w biurze EDULANDIA
 19. Podpisanie regulaminu jest również oświadczeniem zapoznania się z nim.

 

©2017 EDULANDIA